Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 27. марта 2020. Године. Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписало је конкурсе за подстицаје у пољопривреди за општину Чајетина у 2020. години.

Јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2020. години

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2020. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

IPARD мера 7- подстицаји за сеоски туризам

 

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на IPARD подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Право на IPARD подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Расписан Јавни позив за набавку машина и опреме у биљној производњи. Рок за подношење од 1. до 15. јуна

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години.

Субвeнциoнисaни крeдити зa пoљoприврeду Credit Agricole Србија

 

Crédit Agricole Србиja у сaрaдњи сa Mинистaрствoм пoљoприврeдe  шумaрствa и вoдoприврeдe oдoбрaвa субвeнциoнисaнe крeдитe зa пoљoприврeду у динaримa сa фиксним кaмaтним стoпaмa oд 1 дo 3% гoдишњe.

Субвeнциoнисaни крeдити нaмeњeни су нaбaвци пoљoприврeднe мeхaнизaциje и oпрeмe, рeпрoмaтeриjaлa, зa биљну или стoчaрску прoизвoдњу. Oсим тoгa, oвe гoдинe, услeд пoтeшкoћa изaзвaних бoлeшћу COVID-19 oдoбрaвajу сe и крeдити  зa oчувaњe ликвиднoсти сa фикснoм кaмaтнoм стoпoм 1% гoдишњe, нa рoк дo 36 мeсeци  у мaксимaлнoм изнoсу дo три милиoнa динaрa.

Правилник Министарства пољопривреде о подстицајима за куповину нових трактора

 

 

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2020. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије ( број 320-40-1578/2020-09 од 27. марта 2020. Године. Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписало је конкурсе за подстицаје у пољопривреди за општину Чајетина у 2020. години.

Две милијарде евра кредита доступно привредницима и 2,6 милијарди динара пољопривредницима

 

На  седници Владе Србије усвојене су Уредба о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије COVID-19, као и Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима и Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19. Према речима министра финансија Републике Србије Синише Малог, усвајањем ових уредби заокружен је Програм економских мера за подршку привреди.

Олакшана процедура остваривања права на подстицаје „по хектару“

 

Услед проглашеног ванредног стања због корона вируса, од 15.03.2020. године, Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава све пољопривредне произвођаче који нису поднели захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 2020. години, да то НЕ МОРАЈУ да чине.

Експозитуре Упреве за Трезор су затворене за рад са странкама.

zlatka.jpg