Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016.

Обавештење о обустави пријема захтева за субвенционисање за 2016. годину

Последњи дан за пријем захтева за субвенције по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Чајетина за 2016. годину је понедељак, 12.09.2016. године.

Услед великог броја захтева за субвенције у 2016. години и утрошка планираних средстава за исте, обуставља се пријем захтева у 2016. години.

Подршка развоју органске пољопривреде у регионалној привредној комори у Ужице

Регионална привредна комора Ужице у сарадњи са Привредном комором Србије и Немачком организацијим за међународну сарадњу (ГИЗ) организовала је 30.08.2016. године састанак под називом “Подршка развоју органске пољопривреде”.

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Овим правилником, који је објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, број 67/16 од 5. августа 2016. године, ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по врсти поједине мере.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака,винове лозе и хмеља за 2016. годину

Конкурс се односи на подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2016. годину.

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности у сточарској производњи

Овим правилником ближe се прописују подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу, врсте подстицаја, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти подстицаја.

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности у биљној производњи

Овим правилником ближe се прописују подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура, врсте подстицаја, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao, обрасци захтева и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти подстицаја.

Сакупљач садржаја