IPARD – Први Јавни позив за меру 7

 

Право на IPARD подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Право на одобравање пројекта остварује лице  ако:

1) се инвестиција налази у руралном подручју;

2) укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај које има на територији Републике Србије, није већи од 30, за лица која у моменту подношења захтева за одобравање пројекта обављају угоститељску делатност, односно пружају угоститељске услуге, у складу са законом којим се уређује угоститељство;

3) има пребивалиште, односно седиште на територији Београдског региона, Региона Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије, односно Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

4) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

6) је катастарска парцела на којој се изграђује објекат који je предмет инвестиције у његовом власништву, односно сувласништву;

7) је објекат који је предмет инвестиције у изградњу, односно изградњу и опремање у његовом власништву;

8) је објекат који је предмет инвестиције у опремање у његовом власништву, односно у случају предузетника и привредног друштва да над тим објектом има и право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем, јединицом локалне самоуправе, црквом, манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

9) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која је предмет захтева пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

10) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица, у складу са овим правилником;

11) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљиве трошкове према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које се доставља рачун;

12) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у року одређеном решењем о одобравању пројекта;

13) роба која је предмет инвестиције потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка .

14) за објекат који је предмет инвестиције у изградњу има одговарајућу документацију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно IPARD програму;

16) ако предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања.

Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако тај објекат има грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова или дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу и/или опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора, лице остварује право на одобравање пројекта ако се енергија из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности.

Пословни план за инвестиције вредности до 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми, и то кроз Једноставан пословни план.

Пословни план за инвестиције вредности веће од 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми, и то кроз Сложен пословни план.

 

IPARD подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност.

Корисник IPARD подстицаја  може да оствари право на IPARD подстицаје у износу од најмање 5.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ од  12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.

Tрошкови за израду пословног плана прихватљиви су до 5% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције, и то до 2.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ IPARD подстицаја у вредности до 400.000 евра и то кроз највише три пројекта у периоду спровођења IPARD програма.

Поступак за остваривање права на IPARD подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу Јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Рок за подношење захтева је од 1. јула до 1. октобра 2020. године.

Документа за преузимање:

 

zlatka.jpg