Подстицаји, обавештења и конкурси Екоаграр

1 Јавни конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
2 Конкурс за финансирање пројеката удружења у области пољопривреде
3 Програм мера подршке пољопривреди и руралном развоју општине Чајетина за 2017.годину
4 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за набавку концентроване сточне хране за увећање стада из сопственог подмлатка
5 Јавни позив за подношење захтева за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)
6 Јавни позив за подношење захтева за регрес рачуна за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
7 Јавни позив за подношење захтева за регрес полисе осигурања пољопривредних усева и животиња
8 Јавни позив за подношење захтева за регрес органске производње
9 Јавни позив за кредитну подршку