Екоаграр

Представљен Програм мера подршке Еко Аграра за 2017. годину

21. и 22.2.2017. у Великој сали Скупштине општине Чајетина представљен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину. Програм је резултат рада Златиборкског Еко Аграра, који је задужен и за његово спровођење.

Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и заштите животне средине, објавила је данас,  13. фебруара 2017. године, Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа.

Обука за резидбу дрвенастих врста воћа

Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ ДОО позива заинтересована лица са територије општине Чајетина да се пријаве на обуку о резидби дрвенастих врста воћа.

Представљен Програм подршке пољопривредницима у Чајетини

У великој сали општине Чајетина, 21.фебруара је представљен Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину.

За ову годину је општина Чајетина буџетом предвидела 43 милиона динара за подршку пољопривредницима преко предузећа "Златиборски еко аграр" доо.

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2017. години.

Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму.

Важење рачуна за ђубриво према новом Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

По новом измењеном правилнику рачуни за ђубриво важе ако су издати од 01. октобра претходне године до 30. септембра текуће године.
Регрес по хектару износи до 2.000 динара.
Термин за подношење захтева за регресирање ђубрива је од 03. маја до 30. септембра.

Бесповратна средства за органску производњу

Шeсти NLB oргaник кoнкурс зa нajбoљи прojeкaт oргaнскe прoизвoдњe NLB бaнкa oвe гoдинe oргaнизуje NLB Oргaник кoнкурс рaниje нeгo инaчe.
Прaвo учeшћa нa шeстoм кoнкурсу зa нajбoљи прojeкaт из oблaсти oргaнскe прoизвoдњe и прeрaдe хрaнe имajу индивидуaлни пoљoприврeдни прoизвoђaчи сa рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa, сeртификoвaни или у прoцeсу сeртификaциje зa oргaнску прoизвoдњу, укључуjући и мaлa гaздинствa, кooпeрaнтe oргaнизaтoрa прoизвoдњe.

Сакупљач садржаја