Конкурс за подстицајна средства за суфинансирање удружења пољопривредника у 2016. години

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Чајетина за 2016. годину, усвојен на Седници скупштине Општине Чајетина 03. марта 2016. („Службени лист општине Чајетина“, број 2/2015), а на основу сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (број: 320-00-00419/2016-09) Привредно друштво за развој пољопривреде Општине Чајетина, Златиборски Еко Аграр ДОО, расписује Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2016. години.

1. Предмет конкурса
је додела подстицајних средстава за суфинансирање активности удружења пољопривредника у 2016. години, чија је делатност, или активност за коју се траже средства у вези са пољопривредном производњом.

2. Укупан износ средстава који се додељују по конкурсу
Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу је до 2.000.000,00  динара.

3. Корисници подстицајних средстава
Право коришћење подстицајних средстава имају удружења грађана са подручја Општине Чајетина чија је делатност пољопривредна производња или се активност за коју се траже средства односи на пољопривреду и реализује се на територији општине Чајетина.

4. Намена подстицаја
Средства ће се користити за реализацију програмских активности.

5. Потребна документација која се подноси на конкурс
- читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и печатом подносиоца захтева,
- фотокопија Решења о упису у Регистар удружења;
- фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
- потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија статута удружења грађана.

6. Додела подстицајних средстава
- Разматрање приспелих пријава као и испуњеност услова вршиће комисија Привредног друштва за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО.
- Критеријуми за оцену пријава утврђени су у Правилнику о додели бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана у 2015. години чија је делатност или активност за коју се траже средства у вези са пољопривредном производњом.
- Коначну Одлуку о додели средстава доноси Директор  Привредног друштва за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО на предлог Комисије.
- Права и обавезе између даваоца и корисника средстава регулисаће се уговором.
- Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
- Конкурсна документација се не враћа.
- Подносилац може поднети само једну пријаву.
- Небалаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
- Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава предвиђених за ове намене.
- Рок за реализацију активности је годину дана од доделе средстава.

7. Правдање одобрених средстава
Свако удружење коме буду одобрена средства дужно је да после реализације пројекта изврши правдање укупно добијеног износа достављањем финансијске документације (оригинал рачуна, оверених извода о плаћању, и др)

8. Начин подношења пријаве
Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 05.11.2015. године Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО, Александра Карађорђевића 28, 31310 Чајетина са назнаком „КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА КОЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У 2015. ГОДИНИ“

zlatka.jpg