Јавни позив за подстицаје за меру кредитне подршке!

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2024. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 29.01.2024. године, број 02-11/2024-01, а на основу сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике  Србије (број 000243127 2024 14840 007 000 000 001 од 19. фебруара 2024. године) Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина „Златиборски еко аграр“ д.о.о., расписује: Јавни позив за подстицаје за меру кредитне подршке.

Шифра

инвестиције

Назив инвестиције

Износ

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

100% ефективне каматне стопе

 

 

 

 

 

Кредитна подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите.

Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочне и дугорочне динарске кредите са роком враћања од 12 до 48 месеци.

Захтев  за одобравање пољопривредног кредита се подноси у пословној  банци са којом Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ има склопљен уговор са Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд. Рок за подношење захтева ће бити најдаље до 01.08.2024. године односно до утрошка средстава предвиђених за субвенционисање камате Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

. Максималан износ повраћаја за све инвестиције укључујући и кредитну подршку по пољопривредном газдинству је 800.000,00 динара.

Право учешћа по овом јавном позиву имају:

Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу

Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства који имају пребивалиште минимално 3 године на територији општине Чајетина и производњу

 

Право на субвенционисану кредитну подршку остварује се уколико се кредитна средства користе за набавку:

1.нове и половне механизације, опреме и репроматеријала  у воћарској производњи :

опрема за наводњавање воћњака

све прикључне машине и опрема  за обраду и заштиту воћњака

садни материјал у воћарству

стубови и жица за наслон,

противградна мрежа са стубовима и свим додатним компонентама (анкери, жице, сајле, затезачи, плакете, куке, прстенови, жабице, капе, гумице),

фолије и други материјали за сенчење, малч фолије ...

2.нове и половне механизације, опреме и  репроматеријала у сточарској производњи :

музилице

лактофризи

опрема за припрему сточне хране

опрема и механизација за манипулацију стајњаком и осоком

сточна храна

опрема за пчеларство

ројева пчела

рибље млађи за тов

за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до 5 година

телади и јунади за тов телесне масе до 300 кг

квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству

3.остале инвестиције у пољопривреди

 

Проверу комплетности и прихватљивости документације ће вршити пословна банка.

Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

Предмет набавке из кредитних средстава не може се отуђити за време отплате кредита нити може бити предмет субвенционисања по другом основу овог програма.

 

 

zlatka.jpg