Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 1. круг

 

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта по правилу првог круга у државној својини има: - правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

-формулар за пријављивање

-    доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица

-фотокопија личне карте

-доказ о уплати депозита
-   извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за  три године;
-    извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
-    извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
-    извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци),

Пријаве се подносе на писарници општине Чајетина 

Рок за подношење пријава је 14.09.2020. до 14:30
Јавно надметање путем писаних понуда одржаће се 17.09.2020. у 11 часова.

Остале информације можете добити на телефон 031/3833200, 0648517653  или лично у просторијама ПД "Златиборски Еко Аграр" од 8 до 14 часова.

 

 

zlatka.jpg