Регистрација пољопривредног газдинства

Регистрација и обнова регистрације пољопривредног газдинства је основни корак у коришћењу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Једини услов који треба испунити за регистрацију је да пољопривредно газдинство поседује најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на коме се обавља пољопривредна производња.

Пољопривредно газдинство може бити уписано у регистар и када располаже и са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, али под посебним условима у погледу обављања производње. Пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, пашњаци, ливаде, рибњаци, трстици, мочваре, као и друго земљиште које по својим природним и економским условима може да се користи за пољопривредну производњу.

Пољопривредно газдинство се региструје у јединици Управе за трезор, Газдинство се региструје тако што се организационој јединици Управе за трезор предају попуњени прописани обрасци и одређени прилози.

Потребна документација:
Приликом уписа у регистар подносе се:
  1. попуњени обрасци из Информатора о регистрацији газдинства, који се могу преузети или у Управи за трезор;
  2. фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства или акт о регистрацији правног лица и предузетника и број рачуна;
  3. фотокопије личних карата чланова пољопривредног газдинства;
  4. фотокопија извода из катастра непокретности или фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде;
  5. фотокопија наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци по сопственом избору.

Носилац пољопривредног газдинства:
Као регистрована пољопривредна газдинства могу појавити пољопривредници, предузећа, предузетници, земљорадничке задруге и научно истраживачке организације. Седиште пољопривредног газдинства је у месту пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства, без обзира на место обављања пољопривредне производње.

Што се тиче пољопривредника који могу бити носиоци пољопривредног газдинства, у већини случајева су то сами власници пољопривредног земљишта. Међутим, поред овог случаја носилац пољопривредног газдинства може бити лице које није власник пољопривредног земљишта, већ поседује најмање 0.5 хектара пољопривредног земљишта по основу закупа или бесплатног коришћења. Такође, као носилац пољопривредног газдинства може се уписати и било ко од чланова неког газдинства (деца, брачни друг), при чему се лице на коме се води пољопривредно земљиште обавезно уписује као члан пољопривредног газдинства.

Поред носиоца пољопривредног газдинства у Регистар се могу уписати и пунолетни чланови пољопривредног газдинства који живе на том газдинству, на основу Изјаве коју попуњавају и која се налази у Информатору о регистрацији.

Легитимација пољопривредног газдинства:
Приликом уписа у регистар добија се број пољопривредног газдинства (БПГ) и издаје се потврда о упису у регистар или обнови регистрације, којом се доказује активан статус регистрованог пољопривредног газдинства.

Обнова регистрације:
Пољопривредна газдинства која су уписана у регистар морају сваке године, у периоду од 1. марта до 30. априла да изврше обнову регистрације. Обнова регистрације се такође врши у Управи за трезор, тако што се достављају подаци о:
  1. пољопривредним културама за текућу годину;
  2. стању сточног фонда у текућој години;
  3. члановима пољопривредног газдинства (уколико има промена);
  4. променама у земљишном поседу (промена површине, власништва, закупа ...).

Поред ових промена, пољопривредници су дужни да о неким променама обавесте Управу за трезор у року од 30 дана од настанка промене. То се односи на:
  1. промену носиоца пољопривредног газдинства,
  2. промену седишта пољопривредног газдинства,
  3. промену наменског текућег рачуна.

Обрасце за обнову регистрације сва пољопривредна газдинства добијају поштом, тако да то значајно олакшава процес обнове регистрације. Уколико се у прописаном периоду не изврши обнова регистрације, то газдинсство добија пасиван статус за текућу годину. Међутим, уколико се регистрација не обави три узастопна пута то газдинство се брише из регистра.

Погодности регистрације:
Упис у регистар пољопривредних газдинстава је добровољан, али само регистрована пољопривредна газдинства могу користити средства која обезбеђује Министарство пољопривреде за подстицаје који се исплаћују из буџета Републике или средства која обезбеђују локалне самоуправе у оквиру својих буџета.

Захтеви и обрасци за упис, обнову регистрације и пријаву промене података пољопривредног газдинства у регистру пољопривредних газдинстава

Шифарник биљних култура и животиња

zlatka.jpg