Позив банкама за пословну сарадњу

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС 10/13,142/14,103/15,101/16) привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски Еко Аграр ДОО донело је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Чајетина за 2021. годину, који је усвојен 01.04.2021.. на Седници скупштине Општине Чајетинa број 02-26/2021-01 , уз претходну сагласност Министарства пољопривреде ,шумарства и водопривреде број 330-00-01407/2021-09 од 01.марта 2021..
 Једна од мера наведеног Програма је и кредитна подршка, односно суфинансирање камата за пољопривредне кредите, па Вам се због наведеног обраћамо  у циљу сарадње и одобравања кредита, тачније висине каматне стопе, рока и начина отплатe, које Ваша банка даје пољопривредницима, како би реализовали циљеве који су Програмом предвиђени, ради спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и унапређења пољопривредне производње и побољшања услова живота становника у руралном подручју.
Ова мера је предвиђена као подршка физичким лицима који имају регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу, као и пребивалиште на подручју општине Чајетина, у погледу доласка до обртних финансијских средстава за набавку механизације, опреме и репроматеријала у воћарској и сточарској производњи, као и за спровођење пролећних радова у пољопривреди. 

zlatka.jpg