Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(„Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године и измена правилника објављена у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 29/19 од 19. априла 2019. године )

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

Грла говеда, и то: 

 1.  јуница товних раса старости од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,
 2.  јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,
 3.  бикова товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;

Грла оваца и коза, и то:

 1. оваца – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 2. коза – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 3. двисци старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

Грла свиња, и то:

 1. назимица старости од седам до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 2. супрасних назимица од девет до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,
 3. нерастова старости од седам до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

Пчелињих матица.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. привредно друштво;
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
 5. средња школа;
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде;
 7. манастир.

Лице остварује право на подстицаје ако:

 1. нема нереализованих инвестиција за које су му одoбрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
 2. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 3. за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 4. је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
 5. у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
 6. је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализовало у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
 7. је власник животиње која је предмет захтева;
 8. је животиња која је предмет захтева обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
 9. је износ појединачног рачуна за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 100.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 50.000 динара, односно ако је износ појединачног рачуна за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара и ако је на рачуну износ за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара;
 10. добављач и  подносилац  захтева  не  представљају  повезана лица;
 11. по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за утврђивање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених за ову намену у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Додатни услови:

 1. на пољопривредном газдинству има најмање три, а највише 100 крава млечних, односно комбинованих раса;
 2. приплодна јуница која је предмет захтева води порекло од мајке са производним особинама квалитетног приплодног грла чија је просечна производња млека у стандардној лактацији преко 5.500 кг за грла комбинованих раса, односно преко 7.500 кг за грла млечних раса.

Oпшти услови:

 1. инвестиције за набавку јуница и бикова товних раса – на пољопривредном газдинству има најмање три, а највише 100 грла крава товних раса,
 2. инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза – на пољопривредном газдинству има најмање десет, а највише 400 грла оваца и коза,
 3. инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла свиња – на пољопривредном газдинству има најмање 10, а највише 1000 грла свиња,
 4. инвестиције за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица – на пољопривредном газдинству има најмање пет, а највише 500 кошница пчела.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 1. јула до 15. октобра текуће године.

Уз захтев се доставља :

 1. рачун за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице са идентификационим бројем животиње;
 2. отпремница за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз
 3. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 4. јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције
 5. уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе
 6. уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе
 7. потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
 8. потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине
 9. уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;
 10. педигре за грла која су предмет захтева, односно уверење о пореклу пчелиње матице издато од стране главне одгајивачке организације – ако је предмет захтева набавка квалитетне приплодне пчелиње матице.

Документација  мора бити издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева , као и да гласи на подносиоца захтева.

Уверења и потврде које се достављају уз захтев не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју(50 или 65%).

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу јесу:

 1. за набавку јунице млечне и комбиноване расе 140.000 динара,а за набавку јунице и бика товне расе- 125.000 динара;
 2. за набавку двиске (овце и козе)- 20.000 динара;
 3. за набавку  двиска- 30.000 динара;
 4. за набавку назимице- 18.000 динара;
 5. за набавку супрасне назимице и нераста- 24.000 динара;
 6. за набавку пчелиње матице – 600 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који подносилац може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 3.000.000 динара.

Корисник подстицаја дужан је да животињу која је предмет подстицаја не отуђи и наменски користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству, и то:

 1. квалитетно приплодно грло говеда и квалитетну приплодну пчелињу матицу – најмање три године од дана набавке;
 2. квалитетно приплодно грло оваца, коза и свиња – најмање две године од дана набавке.

Отуђењем предмета подстицаја не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла, односно у случају угинућа пчелињег друштва у које је унета квалитетна приплодна пчелиња матица, корисник подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања Управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.

Комплетан правилник, захтев и списак документације која се подноси ради остваривања права на подстицаје, можете преузети у прилогу текста.

 

zlatka.jpg