Правилник о подстицајима у органској биљној производњи

Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 31/18 од 27. априла 2018. године и измене објављене у „Службеном гласнику РСˮ, број 23 од 29. марта 2019. године.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у одговарајућем износу који се увећава 120% од износа за подстицаје који се у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју исплаћују за основне подстицаје за биљну производњу.

Право на подстицаје  остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уз услов:

1) да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производњ

2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу

3) да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу

Захтев за подстицаје у органској биљној производњи, подноси се једанпут годишње, у два примерка Министарству финансија – Управи за трезор, од 03. маја до 30. јуна текуће године.

Укупни максимални износ који корисник подстицаја може да оствари је 228.800 динара.

Комплетан правилник, измену правилника и захтеве за подстицаје, можете преузети у прилогу текста.

Извор:subvencije.rs

zlatka.jpg