Одлука о додели подстицаја за унапређење економских активности на селу

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Чајетина донетог од стране Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски Еко Аграр“ ДОО. од 29.12.2016. године, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-00310/2017 од 03.02.2017. године, решавајући поднете пријаве по конкурсу за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима број: 93/2017 од 13.03.2017. године, комисија доноси: 
 
O Д Л У К У
о додели подстицаја за унапређење економских активности на селу 
 
I Усвајају се  пријаве подносиоца пријава који нису испунили услове под тачкама 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, и 1.5 по конкурсу конкурсу за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима број: 93/2017 од 13.03.2017. године, а доставили су неопходну конкурсну документацију по основу одлуке број: 473/17.
II Право на подстицаје у износу од 70.000,00 динара остварују:
1. Јевремовић Никола, Бранешци  
2. Смиљанић Милица, Рудине
3. Ћалдовић Иван, Сирогојно
4. Спасенић Драган, Јабланица
5. Анџић Данијела, Мачакт
6. Марић Владислав, Мушвете
7. Љубојевић Горица, Јабланица
8. Богдановић Зоран, Чајетина
 
III Међусобна права и обавезе између Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборског Еко Аграра“ ДОО. и корисника подстицаја регулисаће се Уговором којим се гарантује реализација инвестиције у складу са Конкурсом.
IV Исплата средстава-подстицаја кориснику вршиће се у складу са приливом средстава одређених за те намене у „Златиборском Еко Аграру“ ДОО.
V О реализацији ове Одлуке стараће се комисија именована од стране директора „Златиборског Еко Аграра“ ДОО.
VI. Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се нареднод дана од дана доношења.

zlatka.jpg