ИПАРД подстицаји ( IPARD II)

ИПАРД

Дана 25. децембра 2017. године расписан је Јавни позив за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовиниу пољопривредног газдинства за набавку опреме, машина и механизације, а 04.01.2018. године Јавни позив за одобравање пројеката за ИПАРД подстиције за инвестиције у физичку имовину пољопривредног  газдинства у набавку новог трактора.

Укупан износ  безповратних средстава за који ће пољопривредни произвођачи моћи да конкуришу  је 8.3 милиона евра. То је буџет који је преодређен за набавку трактора и механизације. Повраћај износи од 60% до 80% оправданости улагања.

    1.  Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје 
1.    Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2.    Предузетни;
3.    Привредно друштво;
4.    Земљорадничка задруга.

Посебни услови за набавку новог трактора

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, остварује право на ИПАРД подстицаје за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма, са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње:

1) у сектору меса:
(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,
(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,
(3) до 80 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда, односно од 30 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза, 
(4) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 40 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

2) у сектору млека:
(1) до 80 киловата (kW) – ако има од 20 до 50 грла млечних крава,
(2) до 100 киловата (kW) – ако има од 50 до 300 грла млечних крава;

3) у сектору воћа:
    (1) до 60 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha,
     (2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ha,
(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ha;

4) у сектору поврћа:
(1) до 40 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha,
(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,
(3) до 90 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,
(4) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ha;

5) у сектору осталих усева:
(1) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha,
(2) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha.

     2. Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта

            Право на одобравање пројекта остваруje лицe из члана 3. правилника ако:
1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
2) има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
3) се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита; 
5)  су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем - физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
6) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак; 
7) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;
8) има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 20.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске централне банке исказаном на шест (6) децимала у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, а које су упоредиве по садржају и по спецификацијама, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 20.000 евра, а које су важеће на дан подношења захтева, осим понуда које се односе на реализоване опште трошкове за које доставља рачун;
9) се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у Прилогу 2 - Листа пољопривредних производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
10) поседује искуство, односно знање  у области пољопривреде,  и то:
(1) средњошколско образовање у области пољопривреде и/или ветерине, или
(2) да је уписан у својству носиоца или члана пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или
(3) радно искуство у периоду од три године у области пољопривреде, или
(4) високу стручну спрему, или 
(5) средњошколско образовање и изјаву да ће похађати обуку у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору до подношења захтева за исплату;
11) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника; 
12) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Прилогу 3 - Листа прихватљивих земаља (у даљем тексту: Листа прихватљивих земаља), који одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;
13) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка ;
14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
       15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.  


•    *У прилозима који су објављени и на нашем сајту можете видети детаљна упутства за ИПАРД  подстицаје. *


 

zlatka.jpg