Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

 

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 5.000 грла товних свиња.

Право на подстицаје имају:

1.Правно лице,
2.Предузетник и
3.Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
Подстицји се остварују на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, – Управи за аграрна плаћања.

Зaхтeв за подстицаје пoднoси сe пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси највише до три зaхтeва.

У сточарству за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре  ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора.

Уз захтев за подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:

1.откупни лист или признаница на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла
2.копија међународне ветеринарске потврде (сертификата)
3.за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт (образац КМ-2) издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућене на територију АП Косово и Метохија.

За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), уз захтев,  подноси се и уговор између власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Комплетан текст правилника можете преузети у прилогу текста.

Захтев за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и јаради, можете преузети у прилогу текста.

zlatka.jpg