Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године, измене правилника у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 34/18 од 4. маја 2018. године, „Службеном гласнику РС”, број 104/18 од 28. децембра 2018. године )

Право на подстицаје имају:

1.правно лице,

2.предузетник и

3.физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање:

1.две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава;

2.две квалитетне приплодне товне краве или бика;

3.30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање десет квалитетних приплодних оваца или овнова;

4. десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање пет квалитетних приплодних коза или јарчева;

5.три квалитетне приплодне крмаче или нерастова.

Право на подстицаје у сточарству могу се остварити и за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje зa квaлитeтнa приплoднa грлa пoднoси сe зa свaку кaлeндaрску гoдину Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe – Упрaви зa aгрaрнa плaћaња и тo:

1.oд 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;
2.oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe.
Уз зaхтeв за подстицаје, пoднoси се и извoд из глaвнe мaтичнe eвидeнциje зa квaлитeтнa приплoднa грлa зa кoja сe пoднoси зaхтeв, oвeрeн oд стрaнe oснoвнe, рeгиoнaлнe и глaвнe oдгajивaчкe oргaнизaциje.

Износи по квалитетном приплодном грлу по Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди за 2018. годину: 

1.подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу;
2.подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 25.000 динара по грлу;
3.подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара
по грлу;
4.подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 10.000 динара по грлу;
5.подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;
6.подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;
7.подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;
8.подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;
9.подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;

Правилник, измену правилника и захтев за подстицаје можете преузети у прилогу текста:

zlatka.jpg